Posts

Showing posts from May, 2016

Brothers in Arms - Một vòng tay, hai thế giới

Dành cho những con người sống trong cùng một xã hội nhưng lại thuộc về hai thế giới khác nhau...