Posts

Showing posts from April, 2010

Empyrium - The Ensemble of Silence

Related Here comes the Sun Secret Voyage Stronghold - Summoning Rân ka nhạc cổ số 35 Lại một ngày trở gió, lại một ngày được nghỉ, một ngày nằm lì một chỗ, thưởng thức Ensemble of Silence...

Dịch thuật cùng Google Translate

Related Tuyển tập thư tình Science lovers Sư tàu khựa đây Chúng ta đã có "vô tư đi" là "no four go" hay "thích thì chiều" là "like is afternoon" thì công cụ chuyển ngữ của Google cũng đang trêu ngươi người sử dụng bằng kiểu dịch tương tự...