Posts

Showing posts from August, 2014

Chuyện về vương quốc hầm mỏ Khazad-Dûm

Nguồn cảm hứng vô tận trong các tác phẩm của Summoning luôn bắt nguồn từ Tolkien. Đêm nay, tôi sẽ kể bạn nghe một chút giai thoại về vùng đất này.